Pravidlá súťaže

Vianočná Facebook súťaž

1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri

Organizátorom súťaže „Vianočná Facebook súťaž“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť F.W.D., s.r.o., so sídlom Pri Miklušovej väznici 2, 040 01 Košice – Staré Mesto IČO: 51804018, IČ DPH: SK2120800396 (ďalej len „Usporiadateľ“).

2. Čas konania Súťaže

Súťaž sa začína 18.12.2021 a končí 21.12.2021. Deň 18.12.2021 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 21.12.2021 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období poslednýkrát zapojiť do Súťaže.

3. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:
  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel. (ďalej len „Účastník súťaže”)
Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do Súťaže

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže, ktorý počas doby trvania Súťaže splní nasledovnú podmienku: 1. do komentára odpovie na otázku: Aký je váš obľúbený vianočný film? Z nákupu tovaru nevyplývajú žiadne výhody. Účasť v Súťaži v prípade výhry zahŕňa zverejnenie výhercu prostredníctvom mena a priezviska na fanpage https://www.facebook.com/Felix-Wines-106657611643948 po dobu 6 mesiacov od skončenia Súťaže. Do Súťaže sa počas jej trvania môže Účastník zapojiť aj opakovane, avšak jeden Účastník sa môže stať najviac jedenkrát výhercom výhry. Usporiadateľ vyžrebuje jedného výhercu.

5. Žrebovanie

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 22.12.2021 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, jedného výhercu.

6. Výhra

Usporiadateľ odovzdá výhercovi nasledovné výhry:
  • 1x balíček vín (2 ks)
Výhra bude výhercovi doručená do 22 pracovných dní na adresu, ktorú výherca zašle do súkromnej správy po vyžrebovaní. V prípade, že si výherca výhru nepreberie, môže si výhru do 60 dní prebrať na adrese centrály spoločnosti: Textilná 1, 040 12 Košice.

7. Oznámenie výhry

Výhercovia budú vyzvaní, aby Usporiadateľovi zaslali svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.
V prípade, že sa nepodarí s Výhercami skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, budú vyžrebovaní noví Výhercovia.

8. Osobné údaje

Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov“, ktorý je zverejnený na webovej stránke.

9. Dane

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Košiciach, 14.12.2021

Black Friday

Poďte si vyhnutnať našu výnimočnú zľavu 15% so zľavovým kupónom BLACKF15

Mesiac s dopravou ZADARMO!

Doprava od 3. Júna zadarmo ! Pri objednávke zadaj kód: AZDOMOV

Zostaňme v kontakte

Nenechajte si ujsť naše novinky, zľavy, termíny ochutnávok a iných akcií. 

Chystáte sa vstúpiť na stránku s predajom alkoholu

Prehlasujem, že mám viac ako

18 rokov